ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP

γενικό check up
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ