ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

  • HbsAg
  • HCV
  • HIV I,II
  • VDRL

Κόστος: 38 ευρώ 59 ευρώ