ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
 • ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ + RHESUS
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • RUBELLA lgG
 • RUBELLA lgM
 • TOXO lgG
 • TOXO lgM
 • CMV lgG
 • CMV lgM
 • HCV
 • HbsAg
 • HIV I,II
 • VDRL

Κόστος: 95 ευρώ 195 ευρώ