ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
  • HDL
  • LDL
  • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
  • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
  • VLDL
  • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
  • Lp(a)
  • APO-A1
  • APO-B

Κόστος: 50 ευρώ 69 ευρώ