ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

  • FSH
  • LH
  • PRL
  • E2
  • PRG
  • AMH

Κόστος: 70 ευρώ 130 ευρώ